Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu je registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Nadační fond Matky Meery je veden u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00053238.

Svým "souhlasem se zpracováním osobních údajů" při vaší registraci udělujete Nadačnímu fondu Matky Meery (dále též „správce“) výslovný souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se shromážděním a zpracováním všech vámi poskytnutých osobních údajů.

Souhlasíte se zpracováním uvedených údajů pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Data nebudou poskytnuta žádné třetí osobě a nebudou veřejně dostupná. Nutno ale podotknout, že správce žádnou marketingovou aktivitu nevyvíjí, tudíž tyto údaje potřebuje fakticky jen k odeslání objednaného zboží.

Potvrzujete, že tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu neurčitou, do písemného odvolání zaslaného na adresu nebo email správce. Potvrzujete také, že jste byli upozorněni na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů správcem, zejména na práva podle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžete bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., i o právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů a o povinnosti správce poskytnout informaci o zpracování osobních údajů.

Berete na vědomí, že osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pro účely uskutečnění plnění správcem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem (sdělení jména a adresy dodání).

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Zpět do obchodu